Τομείς πληροφοριών που αφορούν τους πολίτες

A. Ταξίδια στο εσωτερικό της Ένωσης

 1. Έγγραφα που απαιτούνται για τους πολίτες της Ένωσης, τα μέλη της οικογένειάς τους τα οποία δεν είναι πολίτες της Ένωσης, τους ανήλικους που ταξιδεύουν ασυνόδευτοι και τους πολίτες τρίτων χωρών όταν περνούν σύνορα στο εσωτερικό της Ένωσης (ταυτότητα, θεώρηση, διαβατήριο)
 2. δικαιώματα και υποχρεώσεις ταξιδιωτών που ταξιδεύουν με αεροπλάνο, τρένο, πλοίο, λεωφορείο στην Ένωση και από την Ένωση οι οποίοι αγοράζουν οργανωμένα ταξίδια ή συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς
 3. Βοήθεια στην περίπτωση προσώπων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν στην Ένωση και από την Ένωση
 4. Μεταφορά ζώων, φυτών, αλκοόλ, καπνού, τσιγάρων και λοιπών προϊόντων καπνού όσον αφορά τα ταξίδια στην Ένωση
 5. Φωνητικές κλήσεις και αποστολή και λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και ηλεκτρονικών δεδομένων στο εσωτερικό της Ένωσης

Β. Εργασία και συνταξιοδότηση στο εσωτερικό της Ένωσης

 1. Αναζήτηση εργασίας σε άλλο κράτος μέλος
 2. Ανάληψη καθηκόντων σε άλλο κράτος μέλος
 3. Αναγνώριση προσόντων με σκοπό την εργασία σε άλλο κράτος μέλος
 4. Φορολογία σε άλλο κράτος μέλος
 5. Κανόνες περί ευθύνης και υποχρεωτικής ασφάλισης που συνδέονται με τη διαμονή ή την απασχόληση σε άλλο κράτος μέλος
 6. Όροι και συνθήκες εργασίας, μεταξύ άλλων για αποσπασμένους εργαζομένους, όπως καθορίζονται διά νόμου ή διατάγματος (μεταξύ άλλων πληροφορίες για το ωράριο εργασίας, την αμειβόμενη άδεια, τα δικαιώματα αργίας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όσον αφορά την υπερωριακή εργασία, τις ιατρικές εξετάσεις, την καταγγελία των συμβάσεων, τις απολύσεις και τις ομαδικές απολύσεις)
 7. Ίση μεταχείριση (κανόνες για την απαγόρευση των διακρίσεων στον χώρο εργασίας, κανόνες για την ίση αμοιβή για άνδρες και γυναίκες και ίση αμοιβή για τους υπαλλήλους ορισμένου χρόνου ή για μόνιμες συμβάσεις εργασίας)
 8. Υποχρεώσεις σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας
 9. Δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης και υποχρεώσεις στην Ένωση, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τη συνταξιοδότηση

Γ. Οχήματα στην Ένωση

 1. Προσωρινή ή μόνιμη μεταφορά μηχανοκίνητου οχήματος σε άλλο κράτος μέλος
 2. Απόκτηση και ανανέωση άδειας οδήγησης
 3. Έκδοση υποχρεωτικής ασφάλισης μηχανοκίνητου οχήματος
 4. Αγορά και πώληση μηχανοκίνητου οχήματος σε άλλο κράτος μέλος
 5. Εθνικοί κανόνες οδικής κυκλοφορίας και απαιτήσεις για τους οδηγούς, συμπεριλαμβανομένων γενικών κανόνων για τη χρήση της εθνικής οδικής υποδομής: χρονοεξαρτώμενα τέλη (σήμα τελών), τέλη με βάση την απόσταση (διόδια), αυτοκόλλητα σήματα εκπομπών

Δ. Διαμονή σε άλλο κράτος μέλος

 1. Προσωρινή ή μόνιμη μετακίνηση σε άλλο κράτος μέλος
 2. Αγορά και πώληση ακίνητης περιουσίας, μεταξύ άλλων, τυχόν όροι και υποχρεώσεις που συνδέονται με τη φορολογία, την κυριότητα, ή τη χρήση της, μεταξύ άλλων και τη χρήση της ως δευτερεύουσας κατοικίας
 3. Συμμετοχή στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης και τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 4. Απαιτήσεις όσον αφορά τις κάρτες διαμονής για τους πολίτες της Ένωσης και τα μέλη της οικογένειάς τους, συμπεριλαμβανομένων των μελών της
 5. οικογένειας που δεν είναι πολίτες της Ένωσης
 6. Προϋποθέσεις που εφαρμόζονται για την πολιτογράφηση για υπηκόους άλλου κράτους μέλους
 7. Κανόνες που εφαρμόζονται σε περίπτωση θανάτου, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τον επαναπατρισμό της σορού σε άλλο κράτος μέλος

Ε. Εκπαίδευση και πρακτική άσκηση σε άλλο κράτος μέλος

 1. Εκπαιδευτικό σύστημα στο άλλο κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων
 2. Εθελοντισμός σε άλλο κράτος μέλος
 3. Πρακτική άσκηση σε άλλο κράτος μέλος
 4. Διενέργεια έρευνας σε άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος

ΣΤ. Υγειονομική περίθαλψη

 1. Ιατρική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος Αγορά συνταγογραφημένων φαρμάκων σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο εκδόθηκε η συνταγή, ηλεκτρονικά ή προσωπικά
 2. Κανόνες ασφάλισης υγείας που εφαρμόζονται για σύντομη ή μακροχρόνια διαμονή σε άλλο κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου υποβολής αίτησης για την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας
 3. Γενικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα πρόσβασης ή τις υποχρεώσεις συμμετοχής στα διαθέσιμα δημόσια μέτρα πρόληψης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης
 4. Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω εθνικών αριθμών έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών «112» και «116»
 5. Δικαιώματα και προϋποθέσεις για τη μετάβαση σε οίκο περίθαλψης

Τομείς πληροφοριών που αφορούν επιχειρήσεις

Ι. Έναρξη, λειτουργία και παύση δραστηριότητας επιχείρησης

 1. Εγγραφή, μεταβολή της νομικής μορφής ή κλείσιμο επιχείρησης (διαδικασίες εγγραφής και νομικές μορφές άσκησης δραστηριότητας)
 2. Μετακίνηση επιχείρησης σε άλλο κράτος μέλος
 3. Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (αίτηση για απόκτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, καταχώριση εμπορικού σήματος, σκίτσου ή σχεδίου, απόκτηση άδειας αναπαραγωγής)
 4. Αντικειμενικότητα και διαφάνεια στις εμπορικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των εγγυήσεων που αφορούν την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών
 5. Προσφορά δυνατότητας επιγραμμικής πληρωμής για τις διασυνοριακές συναλλαγές πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών επιγραμμικά
 6. Δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία περί συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας
 7. Διαδικασίες αφερεγγυότητας και εκκαθάριση εταιρειών
 8. Ασφάλιση πιστώσεων
 9. Συγχώνευση εταιρειών ή πώληση επιχείρησης
 10. Αστική ευθύνη διευθυντών και μελών του διοικητικού συμβουλίου μιας εταιρείας
 11. Κανόνες και υποχρεώσεις όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

ΙΑ. Προσωπικό

 1. Όροι εργασίας καθοριζόμενοι διά νόμου ή διατάγματος (που αφορούν μεταξύ άλλων το ωράριο εργασίας, την αμειβόμενη άδεια, τα δικαιώματα αργίας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όσον αφορά την υπερωριακή εργασία, τις ιατρικές εξετάσεις, την καταγγελία των συμβάσεων, τις απολύσεις και τις ομαδικές απολύσεις)
 2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης στην Ένωση (εγγραφή εργοδότη, εγγραφή υπαλλήλων, κοινοποίηση λήξης της σύμβασης υπαλλήλου, καταβολή κοινωνικών εισφορών, δικαιώματα και υποχρεώσεις που συνδέονται με τις συντάξεις)
 3. Απασχόληση εργαζομένων σε άλλα κράτη μέλη (απόσπαση εργαζομένων, κανόνες σχετικά με την ελευθερία παροχής υπηρεσιών, απαιτήσεις διαμονής για τους εργαζόμενους)
 4. Ίση μεταχείριση (κανόνες για την απαγόρευση των διακρίσεων στον χώρο εργασίας, κανόνες για την ίση αμοιβή για
 5. άνδρες και γυναίκες και την ίση αμοιβή για τους υπαλλήλους ορισμένου χρόνου ή για μόνιμες συμβάσεις εργασίας)
 6. Κανόνες σχετικά με την εκπροσώπηση του προσωπικού

ΙΒ. Φόροι

 1. ΦΠΑ: πληροφορίες σχετικά με τους γενικούς κανόνες, τους συντελεστές και τις απαλλαγές, εγγραφή και καταβολή ΦΠΑ, λήψη επιστροφής
 2. Ειδικοί φόροι κατανάλωσης: πληροφορίες σχετικά με τους γενικούς κανόνες, τους συντελεστές και τις απαλλαγές, εγγραφή για τους σκοπούς του ειδικού φόρου κατανάλωσης και καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, λήψη επιστροφής
 3. Τελωνειακοί δασμοί και άλλοι φόροι και δασμοί που εισπράττονται επί των εισαγωγών
 4. Τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγών και εξαγωγών στο πλαίσιο του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα
 5. Άλλοι φόροι: καταβολή, συντελεστές, επιστροφές φόρου

ΙΓ. Προϊόντα

 1. Απόκτηση σήματος CE
 2. Κανόνες και απαιτήσεις που ισχύουν για προϊόντα
 3. Εντοπισμός των ισχυόντων προτύπων, των τεχνικών προδιαγραφών και τρόπος πιστοποίησης προϊόντων
 4. Αμοιβαία αναγνώριση προϊόντων τα οποία δεν υπόκεινται σε προδιαγραφές της Ένωσης
 5. Απαιτήσεις σχετικά με την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία επικίνδυνων χημικών προϊόντων
 6. Πωλήσεις εξ αποστάσεως/εκτός καταστήματος: πληροφορίες που παρέχονται στους πελάτες εκ των προτέρων, επιβεβαίωση της σύμβασης γραπτώς, υπαναχώρηση από τη σύμβαση, παράδοση προϊόντων, άλλες ειδικές υποχρεώσεις
 7. Ελαττωματικά προϊόντα: δικαιώματα καταναλωτών και εγγυήσεις, υποχρεώσεις μετά την πώληση, μέσα έννομης προστασίας του θιγόμενου μέρους
 8. Πιστοποίηση, σήματα (EMAS, ενεργειακά σήματα, οικολογικός σχεδιασμός — Eco-design, οικολογικό σήμα της ΕΕ — EU eco-label)
 9. Ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων

ΙΔ. Υπηρεσίες

 1. Απόκτηση αδειών, εξουσιοδοτήσεων ή εγκρίσεων με σκοπό την έναρξη και τη λειτουργία επιχείρησης
 2. Κοινοποίηση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων στις αρχές
 3. Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

ΙΕ. Χρηματοδότηση επιχείρησης

 1. Απόκτηση πρόσβασης σε χρηματοδότηση σε επίπεδο Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ένωσης και των επιχορηγήσεων επιχειρήσεων
 2. Απόκτηση πρόσβασης σε χρηματοδότηση σε εθνικό επίπεδο
 3. Πρωτοβουλίες που απευθύνονται σε επιχειρηματίες (οργάνωση ανταλλαγών για νέους επιχειρηματίες, προγράμματα καθοδήγησης κ.λπ.)

ΙΣΤ. Δημόσιες συμβάσεις

 1. Συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς: κανόνες και διαδικασίες
 2. Επιγραμμική υποβολή προσφοράς σε ανταπόκριση σε δημόσια πρόσκληση υποβολής προσφορών
 3. Αναφορά παρατυπιών που αφορούν διαδικασία υποβολής προσφορών

ΙΖ. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

 1. Υποχρεώσεις σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια σε διάφορους τύπους δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων πρόληψη κινδύνων, ενημέρωση και κατάρτιση