Διαδικασίες

Γεγονότα της ζωής

Όνομα διαδικασίες

Αναμενόμενο αποτέλεσμα υπό την επιφύλαξη αξιολόγησης του αιτήματος από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, κατά περίπτωση

Γέννηση

1. Αίτηση αποδεικτικού καταχώρισης της γέννησης

Αποδεικτικό καταχώρισης της γέννησης ή ληξιαρχική πράξη γεννήσεως

Κατοικία

2. Αίτηση αποδεικτικού στοιχείου κατοικίας

Αίτηση αποδεικτικού στοιχείου κατοικίας

Σπουδές

3. Αίτηση για χρηματοδότηση σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπως υποτροφίες και δάνεια σπουδών από δημόσιο οργανισμό ή φορέα

Απόφαση σχετικά με την αίτηση για χρηματοδότηση ή βεβαίωση παραλαβής

4. Υποβολή αρχικής αίτησης για την εισαγωγή σε δημόσιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Επιβεβαίωση παραλαβής της αίτησης

5. Αίτηση αναγνώρισης ακαδημαϊκών διπλωμάτων, πιστοποιητικών ή άλλων τίτλων σπουδών ή μαθημάτων

Απόφαση σχετικά με την αίτηση αναγνώρισης

Εργασία

6. Αίτηση καθορισμού της εφαρμοστέας νομοθεσίας σύμφωνα με τον τίτλο II του κανονισμού (ΕΕ) 883/2004 (1)

Απόφαση σχετικά με την εφαρμοστέα νομοθεσία

7. Γνωστοποίηση αλλαγών στην προσωπική ή επαγγελματική κατάσταση του προσώπου που λαμβάνει παροχές κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες και έχουν σημασία για τις εν λόγω παροχές

Βεβαίωση παραλαβής της γνωστοποίησης τέτοιων αλλαγών

8. Αίτηση για ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας (ΕΚΑΑ)

Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας (ΕΚΑΑ)

9. Υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος

Επιβεβαίωση παραλαβής της δήλωσης

Μετακίνηση

10. Δήλωση αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας

Επιβεβαίωση της απεγγραφής από την προηγούμενη διεύθυνση και της εγγραφής στη νέα διεύθυνση

11. Ταξινόμηση μηχανοκίνητου οχήματος που προέρχεται από κράτος μέλος ή που έχει ήδη ταξινομηθεί σε κράτος μέλος, κατά τις τυπικές διαδικασίες

Αποδεικτικό ταξινόμησης μηχανοκίνητου οχήματος

12. Απόκτηση αυτοκόλλητων σημάτων για τη χρήση της εθνικής οδικής υποδομής: χρονοχρεώσεις (σήματα τελών) ή χρεώσεις αποστάσεων (σήματα διοδίων) που εκδίδονται από δημόσιο οργανισμό ή ίδρυμα

Παραλαβή αυτοκόλλητου σήματος διοδίων ή σήματος τελών ή άλλο αποδεικτικό πληρωμής

13. Απόκτηση αυτοκόλλητων σημάτων εκπομπών που εκδίδονται από δημόσιο οργανισμό ή φορέα

Παραλαβή αυτοκόλλητου σήματος εκπομπών ή άλλο αποδεικτικό πληρωμής

Συνταξιοδότηση

14. Αίτηση παροχών σύνταξης και προσύνταξης από υποχρεωτικά συστήματα

Επιβεβαίωση παραλαβής της αίτησης ή απόφαση σχετικά με την αίτηση παροχών σύνταξης ή προσύνταξης

15. Αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τα δεδομένα που αφορούν σύνταξη από υποχρεωτικά συστήματα

Δήλωση προσωπικών συνταξιοδοτικών δεδομένων

Έναρξη, λειτουργία και τερματισμός επιχείρησης

16. Κοινοποίηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, άδειες για άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, μεταβολές επιχειρηματικής δραστηριότητας και παύση επιχειρηματικής δραστηριότητας, εκτός των διαδικασιών αφερεγγυότητας ή εκκαθαρίσεως, εκτός από την αρχική καταχώριση μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας στο μητρώο επιχειρήσεων και εκτός από τις διαδικασίες που αφορούν την ίδρυση εταιρειών ή οιαδήποτε μεταγενέστερη υποβολή στοιχείων από εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 54 δεύτερο εδάφιο ΣΛΕΕ.

Επιβεβαίωση της παραλαβής της κοινοποίησης ή μεταβολής, ή του αιτήματος χορήγησης άδειας για επιχειρηματική δραστηριότητα

17. Εγγραφή εργοδότη (φυσικού προσώπου) σε υποχρεωτικά συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά συστήματα

Επιβεβαίωση εγγραφής ή αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης

18. Εγγραφή υπαλλήλων σε υποχρεωτικά συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά συστήματα

Επιβεβαίωση εγγραφής ή αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης

19. Υποβολή εταιρικής φορολογικής δήλωσης

Επιβεβαίωση παραλαβής της δήλωσης

20. Κοινοποίηση προς τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης της λήξης της σύμβασης υπαλλήλου, εξαιρουμένων των διαδικασιών για τη συλλογική καταγγελία συμβάσεων υπαλλήλων

Επιβεβαίωση παραλαβής της κοινοποίησης

21. Καταβολή κοινωνικών εισφορών για τους υπαλλήλους

Παραλαβή ή άλλη μορφή επιβεβαίωσης της καταβολής κοινωνικών εισφορών για τους υπαλλήλους